%21 AMONYUM SÜLFAT

  • Amonyak  Azotu                                  %21
  • Kükürt(S)                                               %24