20.10.10+ME Green

  • %20 azot
  • %15 fosfor %15 potasyum (klorsuz)